Salgs- og leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leverings­betingelser

Anvendelse

I det omfang V. Brøndum A/S rådgiver kunder om valg af produkter, sker det på grundlag af de oplysninger kunden har forelagt V. Brøndum A/S. Det er kundens eget ansvar, om kundens valg af produkt lever op til kundens ønsker og behov. I forbindelse med salg af større maskiner vil V. Brøndum A/S normalt kunne tilbyde kunden en demonstration, så kunden selv har mulighed for at prøve maskinen til en konkret opgave inden ordreafgivelse. Tegninger, skitser m.m. som fremsendes med tilbud kan kun betragtes som målfaste, hvis dette angives skriftligt. V. Brøndum A/S beholder ophavsretten til samtlige af V. Brøndum A/S udarbejdede tegninger, skitser mv., og disse må ikke videregives til tredjemand uden tilladelse. Afgivne tilbud, skriftlige som mundtlige, er bindende i 2 uger fra det tidspunkt, hvor tilbuddet er fremsat. Endelig aftale kan først anses for indgået, når V. Brøndum A/S har fremsendt en ordrebekræftelse. Kunden skal straks efter modtagelsen af V. Brøndum A/S' ordrebekræftelse reklamere, hvis ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med kundens bestilling. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsens indhold. Ingen, herunder heller ikke forhandlere, er bemyndiget til at foretage tilføjelser eller ændringer i V. Brøndum A/S' ordrebekræftelse, og V. Brøndum A/S er ikke bundet af sådanne tilføjelser/ændringer, der således ikke er en del af aftalegrundlaget mellem V. Brøndum A/S og kunden. V. Brøndum A/S kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt kunden har overforfalden gæld til V. Brøndum A/S, eller såfremt der opstår tvivl om kundens kreditværdighed.

Pris

Alle priser er ab fabrik og excl. moms samt andre afgifter. Der tages forbehold for prisændringer som følge af ændringer i afgifter, told og valutakurser samt trykfejl. Alle priser er afgivet på grundlag af den på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende prisliste. V. Brøndum A/S forbeholder sig ret til, uanset årsag og uden forudgående varsel, at regulere gældende prislister med virkning for fremtiden.

Leveringstid

Levering finder sted på det i ordrebekræftelsen fastsatte tidspunkt, der dog ikke skal anses som en forpligtelse til at levere på et nøjagtigt tidspunkt i købelovens § 21, stk. 1's forstand. En leveringstid, som ikke er bekræftet skriftligt i en ordrebekræftelse, er uforbindende for V. Brøndum A/S. Er ingen leveringstid aftalt, finder levering sted hurtigst muligt efter, at V. Brøndum A/S har mulighed for at levere. I tilfælde af force majeure, jf. nedenfor under "Ansvarsfrihed", forbeholder V. Brøndum A/S sig ret til at udskyde levering med den af forhindringen forårsagede forsinkelse. Såfremt levering ikke finder sted på det af V. Brøndum A/S bekræftede tidspunkt, og forsinkelsen kan tilskrives forhold, som V. Brøndum A/S har kontrol over, er kunden, såfremt forsinkelsen overstiger 7 dage, berettiget til en konventionalbod svarende til 0,5% af værdien af de forsinkede produkter for hver hele uge forsinkelsen varer, dog maksimalt 7,5% af værdien de forsinkede produkter. Denne konventionalbod er den maksimale erstatning, som kunden kan gøre gældende mod V. Brøndum A/S i anledning af forsinkelse. Såfremt levering ikke har fundet sted 90 dage efter et aftalt leveringstidspunkt, er kunden berettiget til ved skriftlig henvendelse til V. Brøndum A/S at hæve aftalen. Sådan ophævelse skal ske uden ugrundet ophold. Undlader kunden at modtage levering på det aftalte tidspunkt, er køber desuagtet forpligtet til at erlægge betaling.

Leveringsbetingelser

Levering sker ab fabrik, på hvilket tidspunkt risikoen for den/de leverede genstande tilsvarende overgår til kunden. Dette gælder, uanset om V. Brøndum A/S i henhold til aftale arrangerer transport og/eller afholder transportudgifter. Forsendelsesmåde vælges af V. Brøndum A/S efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt og på skrift foreskriver andet.

Betaling

Betaling skal ske i henhold til individuelt aftalte betalingsbetingelser. V. Brøndum A/S forbeholder sig ret til, i forbindelse med større ordrer, forud for levering, at kræve bankgaranti for ordrebeløbet og/eller hel eller delvis forudbetaling heraf. Rente beregnes fra forfaldsdagen, som denne er fastsat i den af V. Brøndum A/S udstedte faktura, jf. rentelovens § 3, stk. 1, og med V. Brøndum A/S’ til enhver tid gældende rentesats, jf. rentelovens § 6.

Ejendomsforbehold

V. Brøndum A/S forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil det fulde fakturabeløb med tillæg af renter og eventuelle omkostninger i anledning af kundens betalingsmisligholdelse er modtaget, og V. Brøndum A/S er således berettiget til at tage det solgte tilbage, hvis betaling ikke finder sted.

Mangler og garanti

Ved levering skal kunden straks foretage en undersøgelse af det købte produkt. Vil kunden påberåbe sig mangler ved det leverede, skal kunden straks efter, at manglen er eller burde være opdaget give V. Brøndum A/S skriftlig meddelelse herom, herunder anføre, hvori manglen består. Har kunden opdaget, eller burde kunden have opdaget manglen, og reklamerer kunden ikke som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. Der gælder en absolut frist på 12 måneder fra leveringstidspunktet for at gøre mangler gældende. Har kunden således ikke inden 12 måneder efter levering har fundet sted meddelt V. Brøndum A/S, at kunden vil påberåbe sig en mangel, kan kunden ikke senere gøre gældende, at det solgte produkt var behæftet med mangler. V. Brøndum A/S er berettiget til at udbedre eventuelle mangler, og kunden er først berettiget til at hæve parternes aftale, såfremt de pågældende mangler er væsentlige, og udbedring ikke er sket senest 2 måneder efter at kunden har reklameret over manglerne. Kunden er ikke i øvrigt berettiget til at udøve andre misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af, at det solgte produkt måtte være behæftet med mangler. V. Brøndum A/S garanterer, at det solgte ikke lider af produktions- og materialefejl, for så vidt sådanne fejl ikke hidrører fra normal slitage, manglende/forkert vedligeholdelse, fejlanvendelse og/eller misbrug. Garantien er gældende i 12 måneder fra leveringstidspunktet. Krav, der udspringer af garantien, skal skriftligt være fremsat inden for denne periode, idet de i modsat fald fortabes. V. Brøndum A/S er berettiget til at udbedre sådanne fejl, der kan gøres gældende under garantien. Sadolinsvej 14 · DK-8600 Silkeborg Tel.: +45 86 82 43 66 · Fax +45 86 80 33 63 · v@broendum.com · www.broendum.com Garantireparationer kan enten udføres af kunden mod V. Brøndum A/S' godkendelse, eller af V. Brøndum A/S. Den til kunden ydede forhandlerrabat er inklusive 1% til dækning af kundens garantiomkostninger eksklusive reservedele, som leveres uden beregning af V. Brøndum A/S. V. Brøndum A/S hæfter ikke for yderligere af kundens omkostninger til garantireparationer. Inden reparation skal alle garantisager godkendes af V. Brøndum A/S. V. Brøndum A/S kan kræve at få defekte dele retur til godkendelse. Skal garantireparationer udføres af V. Brøndum A/S, sender kunden for egen regning den defekte vare til V. Brøndum A/S. V. Brøndum A/S foretager på eget værksted gratis og hurtigst muligt inden for normal arbejdstid reparationer og udskiftning af dele i fornødent omfang. Efter reparation returneres varen fragtfrit af V. Brøndum A/S. Ved reklamationer skal varen altid sendes franko vedlagt følgeseddel eller fakturakopi, hvis ikke andet er aftalt. V, Brøndum A/S kan afvise at modtage produkter til reparation, der er forurenet med giftige eller andre miljøskadelige medier. V. Brøndum A/S forbeholder sig ret til at sende produkter, som ikke er fremstillet af V. Brøndum A/S, til reparation hos fabrikanten.

Returvarer

Det solgte modtages kun retur efter forudgående aftale og skal altid sendes franko til V. Brøndum A/S vedlagt følgeseddel eller fakturakopi. Returnering kan kun ske, i det omfang varen fremstår som ny og kan sælges som sådan. Returvarer krediteres med et fradrag af det til en hver tid gældende returgebyr. Kundetilpassede varer, som f.eks. maskiner tilpasset kundens specifikke opgaver, sugeslange afkortet på specialmål eller varer hjemtaget specielt til kunden, tages ikke retur. 3 måneder efter det oprindelige leveringstidspunkt kan varen ikke returneres.

Ansvarsfrihed

V. Brøndum A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse af og mangler ved det leverede, hvor sådan/sådanne forsinkelse/mangler skyldes omstændigheder, som er uden for V. Brøndum A/S' kontrol, f.eks. beskadigelse af produktionsudstyr, der har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, arbejdskonflikter af Sadolinsvej 14 · DK-8600 Silkeborg Tel.: +45 86 82 43 66 · Fax +45 86 80 33 63 · v@broendum.com · www.broendum.com enhver art, længerevarende sygdom, forsinkelser fra underleverandører og force majeure-lignende situationer. Force majeure foreligger blandt andet, hvor V. Brøndum A/S eller dennes underleverandør og/eller transportør forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig, borgerkrig, oprør, terror, offentlige restriktioner, politiske uroligheder, import- eller eksportforbud, blokade, strejke, arbejdsnedlæggelse eller anden arbejdskonflikt samt naturkatastrofer. Force majeure foreligger endvidere, hvor levering forhindres pga. driftsforstyrrelser, eller hvor levering ville være uforholdsmæssigt bekosteligt på grund af V. Brøndum A/S' underleverandørers forhold eller manglende levering fra V. Brøndum A/S' underleverandører. Forsinkede og/eller mangelfulde leverancer er omfattet af ovennævnte ansvarsfrihed, hvis forsinkelsen/manglerne skyldes underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse, og denne er begrundet i en af de ovennævnte omstændigheder eller ophør af underleverandørens virksomhed.

Ansvarsbegrænsning

V. Brøndum A/S er i intet tilfælde ansvarlig for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. V. Brøndum A/S har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, herunder maskiner, som ikke tilhører V. Brøndum A/S, men som er overladt til V. Brøndum A/S af kunden med henblik på løsninger af en aftalt opgave, som f.eks. en reparation, med mindre det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af V. Brøndum A/S eller ansatte i V. Brøndum A/S. Det er kundens ansvar, at de til V. Brøndum A/S overladte genstande er forsikret mod skade og/eller hændelig undergang. Sådanne erstatningskrav mod V. Brøndum A/S kan ikke overstige fakturabeløbet eller maksimalt kr. 10.000.

Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er V. Brøndum A/S ikke ansvarlig for erhvervstingsskade eller anden skade forvoldt af defekter ved de leverede produkter, der indtræder efter kundens modtagelse heraf, herunder skade på produkter, der er fremstillet af kunden. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er V. Brøndum A/S desuden ikke ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andre økonomiske konsekvenstab, der skyldes defekter ved de leverede produkter. V. Brøndum A/S er desuden ikke ansvarlig for at hjemtage, tilbagekalde, reparere, omlevere, tilintetgøre eller bortfjerne defekte produkter leveret af V. Brøndum A/S. Kunden skal holde V. Brøndum A/S skadesløs for ethvert ansvar, som V. Brøndum A/S måtte ifalde overfor tredjemand, som skyldes at kunden har videresolgt produktet til et formål som falder udenfor produktets normale anvendelsesområde/specifikationer eller som skyldes at kunden ved videresalg har ydet Sadolinsvej 14 · DK-8600 Silkeborg Tel.: +45 86 82 43 66 · Fax +45 86 80 33 63 · v@broendum.com · www.broendum.com mangelfuld eller forkert rådgivning. Kunden er pligtig - ved V. Brøndum A/S' påkrav - at friholde V. Brøndum A/S for ethvert beløb, som V. Brøndum A/S måtte blive pålagt at betale tredjemand i den anledning.

Tvister / Værneting m.m.

Aftaler mellem kunden og V. Brøndum A/S, herunder fortolkning og udfyldning af Betingelserne, er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem kunden og V. Brøndum A/S skal afgøres af Retten i Aarhus som 1. instans. Kunden er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav mod V. Brøndum A/S i anledning af skade, som påstås forvoldt af defekter ved V. Brøndum A/S' produkter.

Silkeborg, februar 2017 Per Brøndum